s-085

תוכניות הבנין

מכתב עלויות

עלות (משוערת) של הפרויקט

תרשיםן מגרש 2

תרשים מגרש 1

תרשים מגרש

תרשים מגרש 2

תוכנית חזית אדריכלית

תוכנית אדריכלית-חזית הבנין

תוכנית חזית צד שני אדריכלית

תוכנית אדריכלית-חזית אחורית

קומת מרתף תוכנית

תוכנית אדריכלית-קומת מרתף

קומת קרקע תוכנית

תוכנית אדריכלית-קומת קרקע

עזרת נשים תוכנית

תוכנית עזרת נשים

קומת גג תוכנית

תוכנית אדריכלית-קומת גג