s-01

כך מתכוננים בישיבת “אורחות יהודה” לקראת חג מתן תורה

תלמידי ישיבת “אורחות יהודה” ביקרו בבתי גדולי הדור וקיבלו את ברכתם • כמו כן קיימו תפילה בבית החיים פוניבז’ בבני ברק

במסגרת ההכנות לחג מתן תורה, יצאו תלמידי ישיבת “אורחות יהודה” שבנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א, יחד עם תלמידי המכינה לישיבה של ת”ת “פרי תואר” ו”דרך המלך”, לביקור אצל מרנן ורבנן גדולי התורה המתגוררים בבני ברק, על מנת להתברך ולהתחזק.

את המסע הרוחני התחילו הבחורים יחד עם ראש הישיבה הרה”ג יהודה ניימן שליט”א ורבני הישיבה, בביקור בכולל ישיבת הרשב”י בראשות מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט”א, חתנו של מרן הגרא”מ שך זצוק”ל, שמסר שיחת חיזוק בפני הבחורים. הגרמ”צ ברגמן שוחח על חשיבות הזמן: “גם הקב”ה מייקר את הזמן ואנו למדים זאת מפרשת בראשית, שהקב”ה הדגיש ויהי ערב ויהי בוקר”. הרב אף הביא סיפורים מגדולי ישראל על גודל מעלת הזמן וכמה חשוב לנצל את הזמן ללימוד התורה.

לאחר מכן יצאו התלמידים לבית החיים פוניבז’, שם שטחו תפילתם על קברי הצדיקים, רבנים וראשי הישיבות זצוק”ל, מרנן החזון איש, הסטייפלר, רבי רפאל ברוך טולדנו והגרא”מ שך. התלמידים התפללו להצלחה בתורה ויראת שמיים.

משם המשיכו לבית מדרשו של מרן הגאון רבי שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי התורה, לתפילת מנחה ושיחת חיזוק. הגר”ש בעדני נשא דברים על עמקות ורחבות התורה. “כל דף ודף צריך לעמול עליו ימים רבים ועל ידי העמל מגיעים לידי חשקת התורה”, אמר הרב בעדני ובירך את הבחורים שיזכו להתעלות במעלות התורה.

משם נסעו הבחורים לבית מרן הגר”נ קרליץ שנשא דברי חיזוק על מתיקות התורה. “לא רק שהקב”ה נתן לנו את התורה, אלא גם רצה שנהנה ממנה”, אמר הגר”נ והוסיף: “מתיקות התורה, תבוא רק על ידי עבודה של כל אחד ואחד מאתנו”. בסיום דבריו בירך כל תלמיד ותלמיד בברכה אישית שיזכה לגדול ולהתעלות בתורה.

התלמידים חזרו נרגשים ונפעמים ממסע החיזוק, שהותיר בהם רושם רב והכין אותם כראוי לקבלת התורה.