s-01

הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת “ארחות יהודה” לע”נ ר’ רפאל מלכא ז”ל וקריאת שם להיכל הישיבה – “היכל אברהם” על שם הילד אברהם נחום דור ז”ל

מפגן אדיר של כבוד התורה ועמליה ע”י גדולי ומאורי הדור שליט”א מכל העדות והחוגים, בשמחה עילאית ומיוחדת שטרם ידעה כמותה העיר “אלעד”, בישיבה לצעירים “ארחות יהודה” בנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א, ובראשות ראש הישיבה הרה”ג רבי יהודה ניימן שליט”א.

ביום א’ אור לי”א כסלו העיר אלעד לבשה חג בשמחת מעמד הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה הקד’ אשר כבר פקע שמה בכותל המזרח של עולם הישיבות, ספר התורה נתרם ע”י אמה של מלכות הרבנית לאה מלכא שתחי’ לע”נ בנה המנוח רבי רפאל ז”ל,

ובמעמד זה התקיים גם קריאת שם להיכל הישיבה “היכל אברהם” ע”ש הילד התמים והאהוב אברהם נחום דור ז”ל בנו של חבר מוסדות “אור המלך” הר’ מיכאל דור שיחי’.

יצויין כי ספר תורה זה הנו יחיד ומיוחד ומתבטא בכך שכל גדולי ומאורי הדור שליט”א מכל העדות והחוגים כתבו בו אות, כשהם מוסיפים את ברכותיהם החמות לנשיא הישיבה ולכל רבני הישיבה.

סיום כתיבת האותיות נערך בבית הרה”ג רבי יוסף אוטמזגין שליט”א כשכל רבני העיר באו לכבד ולכתוב אות בספר התורה. בכתיבת האותיות היה מעמד נשגב ומיוחד כאשר תלמידי הישיבה קנו אות בספר התורה במאות דפי גמ’ ילמדו ויחזרו וישנו במשך השנה לע”נ המנוח ר’ רפאל ז”ל

בשירה וריקודים לכבודה של תורה רקדו ופזזו בחורי החמד של  הישיבה הקד’ כשאליהם מצטרפים רבים מבני העיר לשמוח עמם בשמחתה של תורה.

בהיכל הישיבה המשיכו הריקודים ביתר שאת וביתר עוז כשכל בני הישיבה שמחים בשמחתה של תורה, לאחר מיכן הכניסו בכבוד והדר עם שיר ומזמור את ספר התורה לארון הקודש, וכאמור גם ניתן מעמד קריאת שם להיכל הישיבה

עוד קודם לכן בשבוע שעבר ביום ד’ הטריח את עצמו באופן מיוחד מרן ראש ישיבת פוניבז’  הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט”א לבוא להיכל הישיבה ולישא מדברותיו לכבוד התורה כשכל בני הישיבה ואבותיהם קבלוהו בכבוד וביקר.

בקשב רב האזינו כולם למרן רה”י שדיבר בהרחבה על היקרות של בן תורה ועל המתנה הנפלאה שנפלה בחלקו של כל בן ישיבה ובעיקר על לימוד התורה בטהרתה, לאחר מיכן כתב  רה”י שליט”א אות בספר התורה, ושתה לחיים עם כל בני הישיבה כשהוא מברך כל אחד ואחד באופן פרטי ואישי.

בסעודת המצוה בהיכל הישיבה הגיעו לכבד את המעמד גדולי ומאורי הדור ובראשם מרן רה”י פורת יוסף וחבר מועצת חכמי התורה  הגאון הגדול רבי שלום כהן שליט”א שנשא את המשא המרכזי והרחיב בדבריו על מלחמת היצר של בן תורה, כמו”כ כיבדו את המעמד מרן רה”י פוניבז’ הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט”א, ורבה של רמת השרון מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט”א, וכן חבר מועצת חכמי התורה וראש כולל תורה וחיים מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט”א, כל הרבנים עמדו על קדושת התורה ועל קדושת בן תורה אשר נעשה ונהפך גם הוא לכלי לתורה הקדושה בבחינת “כתבם על לוח לבך”, וסיימו בברכה מיוחדת לכל רבני ותלמידי הישיבה שיעלו מעלה מעלה בקדושת התורה ועמלה, כשתלמידי הישיבה מלווים אותם בהערצה ובהערכה וזוכים לברכה אישית לכל אחד ואחד.

מתוך רוממות רוח מיוחדת וחיזוק נפלא  של כבוד התורה  חזרו בני הישיבה ואבותיהם לבתיהם כשבידם מטען עצום להמשיך ביתר שאת וביתר עוז לעמול בתורה ובשמחתה.

לצפייה בגלרייה מהאירוע»

לצפייה בגלרייה מכתיבת האותיות ע”י גדולי ומאורי הדור»